รายงานการพัฒนา

สภาพปัญหา และความต้องการที่ได้จากการประชาคม และอื่น ๆ

1.       ประชาชนมีรายได้น้อย

2.       ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

3.       ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย

4.       ปัญหาไม่มีรางระบายน้ำ

5.       ผู้สูงอายุไม่มีรายได้ ค่าครองชีพไม่เพียงพอ

6.       การคมนาคมไม่สะดวก

7.       ไฟฟ้ารายทางไม่พอเพียง

8.       ขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพเสริม

9.       พนังกั้นน้ำพังในช่วงฤดูฝน

10.   น้ำดื่มในหมู่บ้านไม่สะอาด

11.   ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษา

        ทรัพยากรธรรมชาติ

12.   ประปาหมู่บ้านยังไม่ได้มาตรฐาน

13.   ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาในหมู่บ้าน

14.   น้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรซ้ำซาก

โครงการ/กิจกรรมที่หมู่บ้านได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

ในรอบปีที่ผ่านมา

ที่

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ

1.

โครงการชุมชนเข็มแข็ง

มิ.ย.-ก.ค.54

200,000

ปกครอง

2.

3.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

ม.ค.- ก.ย. 54

500,000

อบต..

4.

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

ม.ค.-ก.ย.54

100,000

อบต.

5.

โครงการปลูกพืชผักสวนครัว

ม.ค.-ก.ย.54

20,000

อบต.

6.

โครงการทัศนศึกษาดูงาน

เมษายน 2554

50,000

อบต.

ผลการวิเคราะห์ประเมินชุมชนจากเวทีประชาคม

  • ด้านเศรษฐกิจ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและจากเวทีประชาคม ทำให้ทราบว่าปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัว

กับราคาสินค้าที่ใช้อุปโภค บริโภคที่มีราคาแพงขึ้น รายได้ที่ได้จากการทำการเกษตรไม่เพียงพอกับรายจ่าย จึงทำให้ประชาชนใช้ชีวิตแบบพอเพียง โดยการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภค และมีการรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

          สภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ คือ ประชาชนยังมีความไม่พึงพอใจกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง น้ำมันแพง  รายจ่ายในครอบครัวสูง ทำให้ต้องอพยพย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพที่อื่น

          ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจถ้ายังเป็นอยู่แบบปัจจุบันนี้ทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้มีความเดือดร้อนมากที่สุดในอนาคตข้างหน้าประชาชนต้องรู้จักการประหยัด เก็บออมให้มาก และหน่วยงานภาครัฐที่มีความรับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจต้องเข้ามาให้ ความช่วยเหลือต่อไป

  • ด้านสังคมและวัฒนธรรม/วิถีการดำรงชีวิต

          การดำรงชีวิตของชาวบ้านวังแร่มีความเป็นอยู่ที่ดี  มีการช่วยเหลือกัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ อยู่กันแบบพี่น้อง มีการเชื่อผู้นำชุมชน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่ถูกต้องมีการดำรงฃีวิตแบบพอเพียง ทุกวันนี้ประชาชนต้องปรับสภาพเพื่อยอมรับความจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

สภาพปัญหา คือ  คนในวัยทำงานไม่ค่อยอยู่ในหมู่บ้านเนื่องจากต้องไปทำงานที่อื่น ส่วนใหญ่จะอยู่เฉพาะวัยเด็กและคนชรา ผู้นำในหมู่บ้านควรจัดให้มีการทำประชาคมร่วมกันเพื่อวางแผนการจัดการชุมชน และต้องช่วยกันพัฒนาสังคมภายในหมู่บ้านให้มีความเข็มแข็ง เพื่อความอยู่รอดของสังคม(คนไม่พึ่งตน  แล้วใครจะมาช่วยเรา)

  • ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ปัจจุบันบ้านวังแร่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการทำการเกษตรได้ตลอดปี  ธรรมชาติร่มรื่น ประชาชนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยดี ผู้นำชุมชนได้วางแผนที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน และปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านทองหลางรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น

  • ด้านการเมืองการปกครอง

          ชุมชนบ้านบ้าน วังแร่ มีการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยใช้เวทีประชาคมในการวางแผนการพัฒนาพร้อมทั้งได้ร่างกฎระเบียบต่างในหมู่บ้าน พร้อมทั้งการป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน

          สภาพปัญหาที่ประสบในปัจจุบันประชาชนเริ่มเบื่อหน่ายเป็นอย่างมากในการพัฒนาบ้านเมืองที่ยังไม่มั่นคง

 

Advertisements
%d bloggers like this: