ข้อมูลเพื่อการพัฒนา

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ

ชุมชนเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน

จุดเด่น หรือจุดแข็งหมู่บ้าน (ปัจจัยภายใน)

 • สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำการเกษตร ทำสวน ทำไร่
 • มีแหล่งน้ำแม่น้ำแควน้อย และพลังงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี
 • มีระบบน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เสียงตามสายและหอกระจายข่าว
 • มีแหล่งเงินทุนในชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

  มีกลุ่มออมทรัพย์ที่เข็มแข็ง

จุดอ่อนของหมู่บ้าน (ปัจจัยภายใน)

 • มีปัญหาขยะในเขตชุมชนบางส่วน
 • ถนนบางแห่งชำรุดเสียหาย
 • ไม่มีกลุ่มอาชีพเสริมรายได้
 • การดำเนินกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่ทั่วถึง
 • กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านยังขาดงบประมาณสนับสนุน

Advertisements
%d bloggers like this: