ข้อมูลทั่วไป

๑.ข้อมูลชุมชน

   ๑.๑) ประวัติความเป็นมาของชุมชน/หมู่บ้าน

          จากการบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้านหลายคนเล่าว่า เมื่อประมาณหลายร้อยปีก่อน มีพ่อค้าจากเมืองเหนือลอยแพมาตามลำน้ำแควน้อย เพื่อมาทำการค้าขายตามสองฝั่งแม่น้ำ พอลอยมาถึงบริเวณคุ้งน้ำบ้านวังแร่ ในสมัยนั้นเป็นวังน้ำวน พอแพมาถึงที่ไร แพต้องแตกทุกครั้งไป  เพราะบริเวณน้ำวนจะมีท่อนซุงขนาดใหญ่จมอยู่ในน้ำมากมาย ผู้ที่ล่องแพเมื่อมาถึงคุ้งน้ำบริเวณบ้านวังแร่ในปัจจุบัน มักจะพูดติดปากว่า ถึงวังแย่นี้อีกแล้ว แพก็จะแตกทุกครั้งไป จนกระทั่งมีคนเรียกต่อๆ กันมา จนเพี้ยนเป็น “บ้านวังแร่”  และใช้เรียกขานมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันบ้านวังแร่ มีจำนวน ๑๓๖ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๔๘๔ คน แยกเป็นชาย ๒๓๒ คน เป็นหญิง ๒๕๒ คน

   ๑.๒) ที่ตั้ง

                   Ø  ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  หมู่ที่ 4  บ้านมะขามสูง  ตำบลมะขามสูง  อำเภอเมืองพิษณุโลก

                   Ø  ทิศใต้               ติดต่อกับ  หมู่ที่ 2  บ้านทองหลาง ตำบลมะขามสูง  อำเภอเมืองพิษณุโลก

                   Ø  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  หมู่ที่ 9  บ้านละมุ           ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก

                   Ø  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  หมู่ที่ 7  บ้านจอมทอง    ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก

      ๑.๓) ประชากร(จำแนกตามช่วงอายุ/แยกชาย–หญิง)

สามารถปรับตามช่วงอายุจปฐ.ในปีปัจจุบันได้ 

ช่วงอายุประชากร

จำนวนเพศชาย

(คน)

จำนวนเพศหญิง

(คน)

จำนวนรวม

(คน)

  น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม

  ๑ ปีเต็ม – ๒ ปี

๑๐

  ๓ ปีเต็ม- ๕ ปี

๑๔

๑๙

  ๖ ปีเต็ม – ๑๑ ปี

๒๑

๒๕

๔๖

  ๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ปี

๑๖

๑๑

๒๗

  ๑๕ ปีเต็ม – ๑๗ ปี

๑๒

๑๘

  ๑๘ ปีเต็ม – ๒๕ ปี

๒๒

๒๓

๔๕

  ๒๖ ปีเต็ม – ๔๙ ปีเต็ม

๙๓

๙๙

๑๙๒

  ๕๐ ปีเต็ม – ๖๐ ปีเต็ม

๒๙

๓๑

๖๐

  มากกว่า ๖๐ ปีเต็มขึ้นไป

๒๙

๓๗

๖๖

รวม

๒๓๒

๒๕๒

๔๘๔

 หมายเหตุ จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากข้อมูล จปฐ.

   ๑.๔) ลักษณะภูมิประเทศ

              บ้านวังแร่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ไปทางทิศเหนือของอำเภอเมืองพิษณุโลก  ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำจากพลังงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่สองฝั่งถนนสายพิษณุโลก – วัดโบสถ์ และริมฝั่งแม่น้ำ แควน้อย

   ๑.๕) ภูมิอากาศ/ฤดูกาล

          บ้านวังแร่หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขามสูงมีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนและอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว มีเมฆหมอกในตอนเช้า มีฝนตกชุกในฤดูฝน  พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน มีระบบคลองสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า

๑.๖) ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ

        ๑.๖.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องจักสานจากไม้ไผ่

                 รายละเอียดการติดต่อ นายยุง  เพชรจันทร์  บ้านเลขที่   ๑๙     หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขามสูง

      อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

     ๑.๖.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์  การจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยอัดเม็ด 

              รายละเอียดการติดต่อ นายมงคล  คชนิล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง   หมู่ที่ ๓

              ตำบลมะขามสูง   อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

      ๑.๖.๓  ชื่อผลิตภัณฑ์   การเกษตรสวนผสม  

              รายละเอียดการติดต่อ นายอำนาจ  แป้นเมือง บ้านเลขที่ ๓๒/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขามสูง

              อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

      ๑.๖.๔ ชื่อผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาหารและขนม

              รายละเอียดการติดต่อ  นางอังชัน  เกษกาญจน์ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง

               จังหวัดพิษณุโลก

๑.๗) ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี

              วัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญ มี ลักษณะคล้ายๆกับทุกๆหมู่บ้านในละแวกเดียวกัน เช่น ภาษาพูดจะพูดภาษากลาง การแต่งกายแบบสากล การเคารพกัน ประเพณีการบวชนาค การแต่งงาน ประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ประเพณีการจัดงานศพ รวมทั้งประเพณีการทำบุญตักบาตรในวันพระและวันสำคัญต่างๆ จะมีลักษณะและวิธีปฏิบัติเหมือนๆกัน

   ๑.๘) ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน

ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆในชุมชน

ที่

ชื่อ – สกุล

บ้านเลขที่

รายละเอียด

ความรู้/ความสามารถพิเศษ

หมายเหตุ

1.

นายยุง  เพชรจันทร์

19

จักสาน

2.

นายสมชาย ทองศรี

16/3

เครื่องปั้น

3.

นายประจิม ศรีแก้วใส

46/1

ช่างไม้

 

4.

นายอำนาจ  แป้นเมือง

32/3

เกษตรสวนผสม

5.

นายเชย เหล็กจั่น

41

หมอชาวบ้าน

  

๑.๙) สถานที่ท่องเที่ยว

๑.๑๐) การเดินทางไปยังหมู่บ้าน

                    บ้านวังแร่ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขามสูง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ใช้เส้นทางถนนสายพิษณุโลก – วัดโบสถ์ มีรถประจำทางวิ่งผ่านตลอดเส้นทาง

   ๑.๑๑) เทศกาลประจำปี

         บ้านวังแร่ จะมีเทศกาลประจำปี คือ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องจากบ้านวังแร่ไม่มีวัดในหมู่บ้าน เมื่อถึงเทศกาลวันพระและวันสำคัญทางศาสนา จะเดินทางไปทำบุญที่วัดมะขามสูง หรือ วัดทองหลาง

   ๑.๑๒) ข้อมูลองค์กรชุมชน

ที่

 

ชื่อกลุ่ม/องค์กรกิจกรรม

จำนวนสมาชิก

(คน)

เงินทุน

(บาท)

หมายเหตุ

(แหล่งงบประมาณ)

1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

94

142,320

จากสมาชิก
2. กองทุนหมู่บ้าน

106

120,000

รัฐบาล,ธนาคาร
3. กลุ่มจักสาน

32

30.000

จากสมาชิก

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

                   1.นายสินชัย      เสือรอด           ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ

                   2.นางบุญรัตน์    สิงห์กรี            ตำแหน่ง  รองประธานกรรมการ

                   3. นายชูชาติ     เสือรอด           ตำแหน่ง  เลขานุการ

                   4. นางลิลานี     อิ่มอ่อง             ตำแหน่ง  เหรัญญิก

                   5. น.ส.อัมพร     ทองเลิศล้ำ      ตำแหน่ง  ประชาสัมพันธ์

                   6. นางไพเราะ    สายสิทธิ์          ตำแหน่ง  กรรมการ

                   7. นางนิภา       เมืองแดง           ตำแหน่ง กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

                   1. นายสินชัย     เสือรอด           ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ

                   2. นายสงคราม  กิจสวน           ตำแหน่ง  รองประธานกรรมการ

                   3. นางณัฐกุล     ทรัพย์มี           ตำแหน่ง  เลขานุการ

                   4. นางบุญรัตน์   สิงห์กรี            ตำแหน่ง  เหรัญญิก

                   5. นายเฉลิม      เกตุแย้ม          ตำแหน่ง  ประชาสัมพันธ์

                   6. นายมะลิ      น้อยรุ้ง              ตำแหน่ง ช่วยเหรัญญิก

                   7. นางไพเราะ    สายสิทธิ์        ตำแหน่ง.ผู้ช่วยเลขา

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มจักสาน

                   1. นายยุง        เพชรจันทร์       ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ

                   2. นายบุญช่วย   เหล็กจั่น        ตำแหน่ง  รองประธานกรรมการ

                   3. นายน้ำนอง   ทองเลิศล้ำ      ตำแหน่ง  เลขานุการ

                   4. นายพิเชษฐ    อิ่มอ่อง          ตำแหน่ง  เหรัญญิก

                   5. นายยศ        เมืองแดง          ตำแหน่ง  ประชาสัมพันธ์

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มเย็บผ้า

                   1. นายณรงค์     ต๊ะใจ             ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

                   2. นางสำรวย    ต๊ะใจ             ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

                   3. นางสนิท      มั่งมี                ตำแหน่ง เลขานุการ

                   4. นางปรีดา     โฉมแดง         ตำแหน่ง เหรัญญิก

                   5. นายดำรงคณ์  อินเชิดฉาย       ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์

                   6. นางหนูพลอย พุเขาใหญ่         ตำแหน่ง กรรมการ

                   7. นางสวงค์      บัวเทศ                ตำแหน่ง กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่ม ทำปุ๋ยชีวภาพ

                   1. นายมงคล     คชนิล                ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

                   2. นายอำนาจ   แป้นเมือง           ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

                   3. นายรัชชานนท์ วิชัยดิษฐ์        ตำแหน่ง เลขานุการ

                   4. นายประดิษฐ์  น้อยรุ่ง             ตำแหน่ง เหรัญญิก

                   5. นายสมนึก     น้อยรุ่ง              ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์

                   6. นายดำรงณ์   อินเชิดฉาย       ตำแหน่ง กรรมการ

                   7. นายสมนึก     ศรีวิเชียร           ตำแหน่ง กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มอาหารและขนม          

                   1. นางอังชัน     เกษกาญจน์       ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

                   2. นางเมตตา     สาวชาวนา        ตำแหน่ง รองประธาน

                   3. นางยุพิน      แสนทวีสุข          ตำแหน่ง เลขานุการ

                   4. นางรัตนา     ขำรักษ์               ตำแหน่ง เหรัญญิก

                   5. นางรติกร      เหล็กจั่น            ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์

                   6. นางลูกแห     เณรกลิ้ง           ตำแหน่ง กรรมการ

                   7. นางประดับ   แตงตรง             ตำแหน่ง กรรมการ

๑.๑๔) กิจกรรมของชุมชน

          ๑. การแข่งขันกีฬาประจำตำบล เพื่อเชื่อมความสามัคคี

๒. การทำประชาคมหมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนาตำบลและปรับปรุงแผนชุมชน

๓. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

๔. กิจกรรมวันพัฒนา ๕ ธันวามหาราช

๕. กิจกรรมวันลอยกระทง

 

 

๖. กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

Advertisements
%d bloggers like this: