การจัดการความรู้

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ชุมชน/การจัดการความรู้ชุมชน

          บ้านวังแร่ หมู่ ๓ ได้คัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน ดังนี้

๑.      นายสินชัย      เสือรอด     ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ

๒.      นายสงคราม  กิจสวน       รองประธาน

๓.      นางไพเราะ    สายสิทธิ์     เลขานุการ

๔.      นางบุญรัตน์   สิงห์กรี       เหรัญญิก

๕.      นางดวงใจ     เสือรอด      ประชาสัมพันธ์

๖.      นางมะลิ         น้อยรุ่ง        กรรมการ

๗.      นางกุหลาบ  เสือรอด       กรรมการ

๘.      นายดำรง     อินเชิดฉาย  กรรมการ

๙.      นางอัญชัน  เกตุแย้ม       กรรมการ

๑๐.  นางพิมพ์       มั่นมาตร      กรรมการ

๑๑.  นางสมจิตร   ทับทอง        กรรมการ

Advertisements
%d bloggers like this: